فروش جرثقیل ۱۷۰ تن سومیتومو

فروش جرثقیل ۱۰۰ تن سومیتومواسم جرثقیل: SA1000
مدل واقعی: ۲۰۰۷
پلاک شده و مدارک کامل
۴ محور
۴ تلسکوپ با اصلی ۵ تلسکوپ
تلسکوپ ها فابریک
دارای جیب تلسکوپی
کامپیوتر سالم و فابریک
به شرط کارشناسی فوق العاده سالم و بدون ایراد و نو و مدل بالا و در حد صفر

قیمت: ۴.۵ میلیارد تومان (چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان)

شماره تماس: ۰۹۳۳۶۶۷۹۲۸۴

سبحان امیدی